Integritetspolicy

1. Allmänt

1.1 Denna policy angående behandling av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Sleek Copenhagen (härefter ”Sleek Copenhagen”, ”oss”, ”vår”, ”vi”) samlar in och behandlar uppgifter om dig.

1.2 Integritetspolicyn gäller de personuppgifter som du ger till oss eller som vi samlar in via Sleek Copenhagens hemsida, sleekcph.com (härefter ”Hemsidan”).

1.3 Sleek Copenhagen är dataansvariga för dina personuppgifter. All kontakt till Sleek Copenhagen kan ske via kontaktuppgifterna enligt punkt 7.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, i vilket syfte och rättsliga grunder för behandlingen

2.1 När du besöker Hemsidan samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och hur du använder hemsidan; tillexempel vilken webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, nätverkslokalisering samt information om din dator.

2.1.2 EU:s Dataskyddsförordning 6 kap.1 § F ligger som rättslig grund för behandlingen.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss via Hemsidan samlar vi in de uppgifter som du själv upplyser till oss, till exempel namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, betalningssätt, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, önskningar om leverans samt uppgifter om den IP-adress som beställningen är gjord från.

2.2.1 Syftet med de insamlade uppgifterna är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt samt att uppfylla det avtal vi har med dig; härunder för att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera ditt köp. Vi kan även behandla uppgifter om dina köp om lagen kräver det, härunder bokföring samt redovisning. Vid köp på Hemsidan samlas även IP-adressen in i syfte att uppfylla vårt intresse av att förebygga bedrägeri.

2.2.2 EU:s Dataskyddsförordning kap 6, 1 §, punkt b, c och f., ligger som rättslig grund för behandlingen.

2.3 När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-mailadress och eventuellt telefonnummer.

2.3.1 Syftet med denna behandling ligger i vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

2.3.2 EU:s Dataskyddsförordningen 6 kap.1 § F., ligger som rättslig grund för behandlingen.

2.4 Vid registrering av vårt abonnemang blir du ombedd om att upplysa namn, adress, födelsedatum, e-mailadress, dina preferenser, intressen och dyl. Utöver namn, e-mailadress samt leverans- och faktureringsadress väljer du själv vilka uppgifter du vill ange till oss. Därutöver samlar vi in uppgifter under ditt medlemskap om din användning av abonnemangets fördelar, tävlingar du deltar i med mera. Den informationen kombineras med andra uppgifter vi har om dig, härunder uppgifter om vad du har köpt och eventuellt returnerat.

2.4.1 Syftet med behandlingen är att administrera ditt medlemskap, tillhandahålla tjänster, erbjuda dig de fördelar som är förknippade med medlemskapet samt uppfylla vårt intresse av att skicka nyhetsbrev och skapa riktad marknadsföring.

2.4.2 EU:s Dataskyddsförordning 6 kap.1 § F, ligger som rättslig grund för behandlingen. Vid tecknande av medlemskap blir du förfrågad att ge särskilt samtycke för elektronisk marknadsföring.

3. Mottagare av personuppgifter

3.1 Uppgifter om ditt namn, din adress, e-mailadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskningar överlåtes till Post Nord, GLS, DAO365 eller annan transportör som levererar dina köpta varor till dig.

3.2 Uppgifterna kan överlåtas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förberedelser av Hemsidan, utskick av nyhetsbrev, utskick av enkäter, analyser av trafik på Hemsidan, splittest av innehåll på Hemsidan, din bedömning av våra produkter och vår verksamhet samt riktad marknadsföring, härunder retargeting. Bland annat vidareges uppgifter om ditt namn och e-mailadress till TrustPilot således att det på våra vägnar skickas en inbjudan om att bedöma oss på Trustpilot. Väljer du att lämna ett omdöme blir TrustPilot dataansvarig för de angivna uppgifterna. Dessa verksamheter är dataansvariga under våra villkor och instruktioner och behandlar data, som vi är ansvariga över. Databehandlarna har inte rätt till att behandla uppgifterna till annat föremål än det som uppfyller vårt avtal vilka är förtroliga och konfidentiella. Vi har ingått skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare, som behandlar data på våra vägnar.

3.3 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkrade genom dataprocessorns certifiering inom EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU:s Dataskyddsförordning artikel 45.

3.3.1 Kopia av Google LLC’s certifiering kan läsas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopia av Facebook Inc’s certifiering kan läsas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3.3.3 We use Klarna as the provider of our checkout. This means that we might transfer your personal data in the form of contact and order details to Klarna when the checkout is loaded in order for Klarna to manage your purchase. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice.

4. Dine rättigheter

4.1 Med hänsyn till att skapa öppenhet och transparens kring behandlingen av dina personliga uppgifter ska vi som dataansvariga upplysa dig kring dina rättigheter.

4.2 Rätten till insyn

4.2.1 Du är alltid berättigad till att begära ut information från oss kring vilka uppgifter vi har registrerat om dig, till vilket syfte vi har registrerat dessa, vilka kategorier av personuppgifter samt eventuella mottagare av dina uppgifter, samt information om varifrån vi har fått dina uppgifter.

4.2.2 Du har rätt till att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar sådant dokument ska du skicka en skriftlig förfrågan till [email protected]. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du uppger dig för att vara.

4.3 Rätten till korrigering/rättelse

4.3.1 Du har rätt till att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Skulle du upptäcka felaktigheter i de uppgifter vi har registrerat om dig, ombedes du att ta skriftlig kontakt med oss, så den felaktiga informationen kan korrigeras.

4.3.2 Uppgifter som vi har samlat in i förbindelse med din teckning av vårat abonnemang, har du själv möjlighet att korrigera genom att logga in på din profil.

4.4 Rätten till att bli raderad

4.4.1 I vissa fall är du berättigad till att radera all eller delar av den information vi har registrerat om dig, till exempel om du återkallar ett samtycke och vi inte har en annan rättslig grund, för att fortsätta behandlingen. I det fall en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, till exempel om vi måste följa våra rättsliga skyldigheter, eller för att lagliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera din personliga information.

4.5 Rätten till att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1 Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personliga uppgifter till att endast bestå av lagring, om du till exempel menar att den information vi behandlar om dig är felaktig.

4.6 Rätten till dataportalitet

4.6.1 Du har i vissa tillfällen rätt att få tillgång till de personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan dataansvarig.

4.7 Rätten till invändning

4.7.1 Du är alltid berättigad till att göra invändningar mot vår behandling av dina personliga uppgifter med hänsyn på direkt marknadsföring, härunder den profilering som görs för att kunna rikta vår marknadsföring.

4.7.2 Du har också rätt, av anledning som rör din personliga situation, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi gör baserat på våra legitima intressen, jfr. sektion. 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten till att återkalla samtycke

4.8.1 Du har alltid rätt till att återkalla ett samtycke du har gett oss till en given behandling av dina personuppgifter, härunder även till den profilering som utförs av dig som medlem. Om du önskar att återkalla ditt samtycke ombedes du att kontakta oss på [email protected].

4.8.2 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Cookies som inte är nödvändiga för Hemsidans funktionalitet via sleekcph.com/(COUNTRY CODE)/cookies.

4.8.3 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till nyhetsbrev genom att välja ”avregistrera” i botten av mejlet, eller kontakta oss på [email protected].

4.8.4 Det är inte möjligt att återkalla samtycke vad gäller nödvändiga servicemails angående ditt abonnemang hos Sleek Copenhagen. Vi använder oss av servicemail för att informera om ändringar i ditt medlemskap eller upplysa dig om status på ditt konto.

4.9 Rätten till att klaga

4.9.1 Du har alltid rätt till att upprätta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, rörande vår behandling av dina personliga uppgifter. Klagomål kan bland annat skickas in skriftligt via https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/ eller via 08-657 61 00

5. Radering av persondata

5.1 Insamlade data kring din användning av Hemsidan, pkt. 2.1., raderas senast 1 år efter att du senast besökte Hemsidan.

5.2 Information insamlad i förbindelse med att din registrering av vårt nyhetsbrev, raderas när ditt samtycke av dig återkallas, såvida vi inte besitter andra skäl för att radera uppgifterna.

5.3 Information insamlad i förbindelse med de köp du har genomfört på Hemsidan pkt. 2.2 kommer som utgångspunkt att raderas 5 år efter slutet av det kalenderår vari du köpte varan. Information kan dock lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla gällande lagkrav om bokföring.

5.4 Information som vi har samlat i samband med din registrering till och under ditt medlemskap av vårt abonnemang, jfr. sektion. 2.4, kommer vi automatiskt radera om: a) du inte har loggat in på din användarprofil i 5 år, b) du avslutar ditt abonnemang och medlemskap och inte aktiverar det igen inom de närmaste 5 åren, eller c) om Du avanmäler dig ditt medlemskap och abonnemanget.

6. Säkerhet

6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personliga uppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras eller förringas, missbrukas eller hamnar hos obehöriga.

6.2 Endast anställda, som har ett reellt behov för åtkomst av dina uppgifter för att utföra deras arbete, har åtkomst till personliga uppgifter.

7. Kontaktuppgifter

7.1 Sleek Copenhagen är dataansvarig för de persondata som insamlas via Hemsidan

7.2 Om du har frågor eller bemärkningar till denna integritetspolicy eller önskar att använda dina rättigheter beskrivna i pkt. 4, kan du kontakta:

Sleek Copenhagen
ATT: Dataprotective Office
Hammerholmen 11K
2650 Hvidovre
Denmark

Email: [email protected].

8. Ändringar i integritetsplicyn

8.1 Vid förekommande av ändringar i integritetspolicyn blir du informerad om detta vid nästa besök av Hemsidan.

8.2 Om du har registrerat dig till vårt medlemskap/abonnemang kommer du bli informerad om ändringar i policyn genom utskick av information till din registrerade e-mailadress.

9. Version

9.1 Detta är version 1.2 av Sleek Copenhagens integritetspolicy daterat den 24/12/2021.